مسجد جامع کلن آلمان

مسجد مرکزی شهر کلن آلمان ،ساخت این بنا دراواخر سال2012 پایان یافت و در زمان پایان با انتقادهای زیادی مواجه شد

جالب است بدانید این انتقادها هم از سوی جامعه اسلام ستیز اروپا و هم از سوی مسلمانان اروپایی مطرح می شد

این مسجد برای 2000الی4000 نمازگزار درمساحت 4500 مترمربعی طراحی و ساخته شده است

koln2

لازم است بدانید درشهر کلن 12% جمعیت یعنی درحدود120000نفر مسلمان وجود دارد

درابتدا لازم دانستم به صورت کلی پیدایش گنبددرمعماری اسلامی رابررسی کنیم و سپس به ساختارشکنی این گنبد نسبت به موارد معمول بپردازیم

آنچه درمعماری اسلامی تحت عنوان گنبد می شناسیم ،درواقع وام دار معماری پارتی ایرانی است که پیش از پیدایش اسلام دربناهای مذهبی ایرانیان مورد استفاده قرارمی گرفته و هم اکنون ویرانه هایی از برخی ازآنان موجود می باشد

 sarvestan palace 9jpg

درباور ایرانیان باستان گنبد نماد سفر انسان به سوی ایزد و جدایی از مادیات زمینی و درواقع به مانند ورودی سفر آسمانی مطرح شده است، ازسویی نمادی برای درک بهتر هیچ بودن بشر فانی دربرابر ایزد است و نشانه ای از عظمت پروردگار ،به همین جهت همواره تلاش برای ساخت گنبدهای عظیم و مجلل ازدیرباز رایج بوده است

پس از پیدایش اسلام مانند بسیاری ازموارد دیگر این نکته مثبت به سرعت به اسلام انتقال می یابد و ساخت گنبد درمساجد رونق   می یابد،تاجایی که امروزه گنبد عنصرجداناشدنی مساجد مسلمانان به شمار می رود

KOLN4

درمورد مسجد کلن اما قضیه کمی متفاوت است، معمار دراینجا تلاش کرده با شکاف میان گنبد برای سفر آسمانی قواعدی جدید وضع نماید و مسیر را دیگر از همان ورودی همیشگی پیش نبرد ،ازدیگر سو به این موضوع اشاره می کند که وقتی پای به تصویر کشیدن جلال خالق دربرابر مخلوق میان باشد چه چیز بهتر ازطراحی خودپروردگار(آسمان) به همین جهت با جداری شیشه ای این معماری فاخر را به رخ بنده تسلیم کشیده است .

ازسویی دیگر به گفته خود معمار ایجادشیشه دربدنه مسجد علاوه برنوعی تبلیغ اسلام برای رهگذران ،به نوعی حذف تفاوت میان بیرون و درون و نوعی درهم آمیختگی کالبدی سازه با بیرون است

البته این نقد نیز خیلی دوراز واقعیت نیست که مسجد محلی برای جدایی بنده از هر غیر است و همچنین تبلیغ مستقیم ازطریق به نمایش گذاشتن نمازگزار ازخلوص عبادت وی می کاهد (البته نماز جماعت همواره اهداف تبلیغی برای غیرمسلمانان رادرنظرگرفته است)

به طورکلی آنچه امروز می توان درپایان ساخت این مسجد عنوان کرد ،سروصدای حاصل ازساخت این مسجد خود نوعی تبلیغ برای رواج، اسلام به دورازخشونت است

در آخر بیان این نکته کمی تامل برانگیز است که یکی ازتامین کنندگان بودجه ساخت این مسجد ،کلیسای کاتولیک تئودور است

بارگذاری...
بارگذاری...